การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
เกี่ยวกับแผนกอนุบาล
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับหลักศานาที่ตนเองนับถือ ดังปรัชญาของโรงเรียน ซึ่งมาจากภาษาลาติน OLA ET LABOLA แปลว่าจัอธิฐานและลงมือทำงาน แผนกอนุบาลมีจุดมุ่งหมาย/นโยบายในการจัดการเรียน ดังนี้ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศแห่งการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรม ของศาสนา ที่ตนเองนับถือ พัฒนาคุณภาพและความรู้ของเด็กโดยมุ่งเน้นการเอาใจใส่และช่วย เหลือรวมทั้งให้โอกาสเด็ก ในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย ภายใต้บริบทและสังคมที่เด็ก อาศัยอยู่ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการศึกษา >>อ่านต่อ

มาตรการป้องกันโรค

Super Kids of kindergarten
หนูน้อยคนเก่ง
  "เด็กน้อยคนเก่งที่มีความ
  สามารถด้านต่างๆโดยเข้า
  ร่วมแข่งขัน ทั้งภายในและ
  ภายนอกสถานศึกษา
   
ผู้ปกครองเครือข่ายอนุบาล
ตัวแทนผู้ปกครองที่ทำ
  งานร่วมกับคุณครูในการ
พัฒนาการสถานศึกษา
และจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กในโอกาสต่างๆ
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
นวัตกรรมการเรียนการสอน
JS STORY KIDS
  นวัตกรรมการสอนที่
  ทางโรงเรียนดำเนินการ
  จัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้
 
   
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-7 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster