Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

     ข้อมูลโดยสังเขปของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นามโรงเรียน

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (Joseph Upatham School)

ก่อตั้ง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
ผู้วางรากฐาน บาทหลวงยวง นิตโย
ผู้ก่อตั้ง บาทหลวงฟรังซิส ทองดี กฤษจริญ
ผู้รับใบอนุญาต มิสซังโรมันคาทอลิก โดยมุขนายกเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429 0112-5
โทรสาร 0-2429 0109
เว็บไซต์ http://www.joseph.ac.th

   

     เครื่องหมายประจำโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Click..ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายประจำโรงเรียน

 

     สีประจำโรงเรียน

 

สีเหลือง

หมายถึง ความศรัทธายึดมั่นในหลักปฏิบัติ

สีเขียว หมายถึง ความมีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ ความหวัง และความเจริญก้าวหน้า

 

     ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกซ่อนกลิ่น